psllift.com
FIRST IN PERFORMANCE
FIRST IN RELIABILITY

 Tiếng Việt |  EnglishPSLCompany Youtube Channel

 

×

Error

There was a problem loading image ThongBaoDoiVanPhong102017_thumb.jpg

There was a problem loading image Vietfish2017_PSLCustomers_thumbnail.jpg

Phân tích của Raymond

    Phân tích thiết kế kho cung cấp một bức tranh rõ ràng về hoạt động của kho hiện tại cũng như tương lai. PSL cung cấp các giải pháp và kịch bản thiết kế khác nhau để khách hàng so sánh. 

• Mô tả các tình huống thực tế khác nhau

• So sánh giữa các giải pháp khác nhau

• Yêu cầu phân tích liên quan giữa xe và kích thước bình

• Việc sử dụng và phân tích giai đoạn cao điểm

• Dung lượng kho lưu trữ và thiết kế layout

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU